NIŞAN

in #mela2 years ago

Çok sevdıgım Arkadaşımın kızının nişanı vardı masaları kendileri düzenlemış ve süslemışler, çok güzel yapmişlar, nişanda güzel geçtı.

20221002_192451.jpg

Sort:  

güzel resim :)

Balonları iyi yakalamışım.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 67408.93
ETH 3491.49
USDT 1.00
SBD 2.70