Зеленчуковият пазар в Одрин-The vegetable market in Edirne

in #luw3 years ago

IMG-0ef0605810392bd1074988b34132d289-V.jpgIMG-3e695b7243b240abc5c7f8dac1fec29e-V.jpgIMG-3fa62f70fa31571f637df7802ed5ec73-V.jpg
The vegetable market in Edirne. The trade goes with full force, all the vegetables are arranged in a thread
Зеленчуковият пазар в Одрин .Търговията върви с пълна сила ,всички зеленчуци са подредени по конец

Sort:  

You just received a 14.23% upvote from @honestbot, courtesy of @krokodila75!
WaveSmall.gif

Coin Marketplace

STEEM 0.44
TRX 0.08
JST 0.058
BTC 48624.20
ETH 4043.95
BNB 555.60
SBD 5.69