КОЙОТА-THE COOL

in #luw5 years ago

The coyote reaches a height of 60 cm, and the color ranges from gray to tan, sometimes with a reddish tinge. Ears and nose are elongated and tapered, especially when compared to the size of the head. The weight is between 9 and 22 kg, on average 14 kg.

The coyote can be recognized on its thick, shaggy tail, which often holds close to the ground. With its fragile appearance it differs from its much larger kin, the wolf, with its massive 34 to 57 kg. The coyote is an extremely veined animal and may seem malnourished even when it is in good health.

It is believed that the Northeastern coyote and Cape Cod coyote are a 50% mixture with the red wolf. Coyotes can cross and create fruitful offspring also with wolves and domestic dogs. In a natural state this rarely happens.
Койотът достига до 60 cm височина, а на цвят варира от сиво до жълтокафяво, понякога с червеникав оттенък. Ушите и носът са издължени и заострени, особено в сравнение с размера на главата. Теглото е между 9 и 22 kg, средно 14 kg.

Койотът може да бъде разпознат по дебелата си рунтава опашка, която често държи близо до земята. С крехкия си общ вид се различава от доста по-едрия си родственик, вълка, с неговите масивни 34 до 57 kg. Койотът е извънредно жилесто животно и може да изглежда недохранен, дори когато е в добро здраве.

Смята се, че североизточният койот и кейпкодския койот са 50% смесица с червения вълк. Койотите могат да се кръстосват и да създават плодовито потомство също с вълците и домашните кучета. В естествено състояние това рядко се случва.
240px-Canis_latrans.jpgimages (1).jpg

Източник:
https://www.google.bg/search?q=%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=nBFTTZLDy6mXNM%253A%252CyWoBgbnEd50HsM%252C_&usg=__l7uF4H2aTUKwVsl5PD4fyIhv4wY%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjYnsmH4fjbAhUFCiwKHRX3DvYQ9QEIMjAE#imgdii=6IJ3EZEA0DHfoM:&imgrc=psv-4fjlypVrWM:

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26490.31
ETH 1854.20
USDT 1.00
SBD 2.18