Cactus

in #luw5 years ago

IMG-765b736a581735c4d7202aa28527222f-V.jpg
My newest cactus Steppelia, after a long wait finally blossomed
Най новият ми кактус Степелия, след дълго чакане най накрая цъфна

Sort:  

You just received a 10.53% upvote from @honestbot, courtesy of @krokodila75!
WaveSmall.gif

много е красив! честито :)

Благодаря

Много интересна форма. Красив е!

Красив е

Като ученик гледах много кактуси. И сега имам няколко.

Красив е👍

Много хубав кактус!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.027
BTC 27142.95
ETH 1904.22
USDT 1.00
SBD 2.26