Benefits of lemon with water

in #luw5 years ago

d335dc345ca9337c44b4b4bb74e1479d.jpgdownload.jpg

Here are the benefits of drinking hot water with lemon every morning on fasting!
The benefits of this drink have been known for centuries. Two of the greatest are the potent antibacterial, antiviral and immune-stimulating properties of lemons, as well as their use as a weight loss assistant. The reason lemon is related to weight loss is because lemon juice stimulates and cleanses the digestive system and is a means of cleansing the liver.

Lemons contain many useful substances. The most important of these are: citric acid, calcium, magnesium, vitamin C, bioflavonoids and pectin. They promote immunity and fight infections.

Ето какви са ползите от пиенето на топла вода с лимон всяка сутрин на гладно!
Ползите от тази напитка са познати от векове. Две от най-големи са мощните антибактериални, противовирусни и имунно-стимулиращи свойства на лимоните, а също тяхното използване като помощник при отслабване. Причината лимонът да има отношение към отслабването е, защото лимоновият сок стимулира и прочиства храносмилателната система и е средство за прочистване на черния дроб.

Лимоните съдържат много полезни вещества. Най-важните сред тях са: лимонена киселина, калций, магнезий, витамин С, биофлавоноиди и пектин. Те насърчават имунитета и борбата с инфекциите.

Sort:  

Да така е 👍

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26481.02
ETH 1850.37
USDT 1.00
SBD 2.18