ကံ

in luck •  2 years ago 

လူတိုင္​း၌ ကံ၊ဥာဏ္​၊ဝီရိယ သံုးမ်ိဳး႐ွိၾကပါတယ္​။ ဥာဏ္​၊ဝီရိယနဲ႔ပတ္​သတ္​ၿပီး​ေတာ့ ျပသနာမ႐ွိပါ။ လူတိုင္​းလက္​ခံၾကတယ္​။ ကံ နဲ႔ပတ္​သတ္​ၿပီး​ေတာ့ ကံ မ႐ွိဘူး ဆိုသူလည္​း႐ွိ၊ ကံ ကိုမယံုတဲ့သူ​ေတြလည္​း႐ွိပါသည္​။ image
သို႔​ေသာ္​လည္​း ကံ မ႐ွိ၊ ကံမယံုဟု ​ေျပာတဲ့သူ​ေတြဟာ မိမိရဲ႕ အ​ေျခအ​ေန မိမိရဲ႕ အျပဳအမု​ေတြကို မသံုးသပ္​ မဆင္​ျခင္​မိၾကသျဖင္​့ မိမိကိုယ္​ကို ျပန္​လည္​ဆန္​႔က်င္​မိတဲ့သူ​ေတြသာျဖစ္​တယ္​။
ဘာ​ေၾကာင္​့လဲဆို​ေတာ့ ထိုမယံုသူမ်ားသည္​ မိမိတို႔မယံုတဲ့ကံကိုပဲ ​ေန႔စဥ္​ ​ေန႔တိုင္​း ျပဳလုပ္​​ေနၾကလို႔ပင္​ျဖစ္​ပါတယ္​။ ကံဆိုတာအလုပ္​ပါပဲ။
nyanlinaung

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

SMT-1

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nyanlinaung from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Smt7

smt 12
done

Smt-18

Smt 13

SMT - 8

SMT 2

SMT-19

SMT 16 done

SMT-15 done

SMT-4
done

SMT-11

SMT 5

SMT6 Done

SMT-14

SMT 22

SMT 20