Aking Irog

in #love3 years ago


Ako ba'y nilimot na, mahal ko ako pa ba? Pinilit ko na limutin ka,
pero hangang ngayon ay bigo pa.
Nasa'n ka man naroroon, sa'n ka man dinala ng panahon,
Sana munting hiling ko ay pagbigyan ng panginoon,
na ikaw ay makapiling muli kahit man lang sa ilang sandali.

May mga katanungan na walang mga kasagutan,
May mga ibig pang bangitin ngunit walang masambit,
May mga iniisip na kahit pilit, aking iwinawaglit.
May mga katagang nais kong iyong marinig,
May mga hiling na sana'y makamit kahit man lang sa panaginip

Irog ko mananatili ka dito sa puso ko,
Mananatili kang lagi sa isip, puso at kaluluwa ko,
Nalimutan mo man lahat , pero hindi ako,
Ako na nagmamahal sa iyo ng buong buo.
Ikaw na minahal ng lubos hangang sa dulo ng mundo.

@yaniecyag

Coin Marketplace

STEEM 1.24
TRX 0.14
JST 0.146
BTC 63205.48
ETH 2480.85
BNB 546.48
SBD 9.03