Santé pou tout moun

in #lopital2 years ago

Ki la santé ?
Santé se pi gwo kado bonDye te ka ba nou, se sak fe nou dwe konsidere sa gwo e fe anpil efo pou nou toujou pran swe kó nou e fe prevansyon poun ka ret an santé.
Kisa leta di nan domen santé pou moun ki malad san se pa yo ki lakoz?
Nou menm jenn sa nou deside fe pou sa?
Nan yon peyi pa gen lopital ki pa gen bon jan lasweyaj pép la fin detwi, letat depanse selman 4% pou santé e res 80 %? ki donk nou ki jenn fo nou leve kanpe di nou e pou nou chache yo bon solisyon paske aveni peyi a se nan men nou li ye.
Donk nou menm ki jenn nou ap fome tét nou, chache met tét nou ansanm , 4,5 jenn médecin planifye entre nou ouvri yon klinik kominoté, di chak 4,5 injenye, infimye, nou fel konsa nan 10 ans peyi a ap gen plis lopital pou bay swe le konsa nou pap bezwen al lot kote pou nal pran swen paske peyi nou an mezi poul ba noul.woman-3187087_1280.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.043
BTC 10963.25
ETH 381.58
USDT 1.00
SBD 0.97