အမွတ္တရဖိုတို

in london •  11 months ago

တရက္မွ တပတ္
တပတ္မွ တလ
တလမွ တနွစ္
တနွစ္မွသည္ နွစ္မ်ားစြာ ယေန႔ခ်ိန္ထိ
စားဝတ္ေနေရးရွာေဖြႀကရင္း တခါတရံမွာလည္း
ေပ်ာ္ပါးေသာက္စားရေလသည္ ။

@paingheinkyaw

received_2009474362608542.jpeg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 2.58% upvote from @upme thanks to @paingheinkyaw! Send at least 3 SBD or 3 STEEM to get upvote for next round. Delegate STEEM POWER and start earning 100% daily payouts ( no commission ).

You got a 2.12% upvote from @postpromoter courtesy of @ionlysay!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!