Tulang-Filipino : "Kasaysayan ng Tula"


"Kasaysayan ng Tula"


Isang tula patungkol sa kasaysayan ng tula


pahapyaw-na-kasaysayan-ng-tula-1-638.jpg
Pinagkuhanan ng Imahe


Nagsimula ang tula nuon pang unang panahon
Kung kailan nabuhay ang ating mga ninuno
Hanggang ngayo'y itinuturo pa din ng mga guro
At nagsasagawa ng patimpalak sa entablado

Ang tula ay hindi lang puro tugma
Dapat ito'y naglalaman din ng puso at diwa
Upang ang mga nakikinig ay damang dama
Palakpakan na malakas ay higit pa sa gantimpala

Ang mga manunula ay madami sa Bulacan
At ito'y tinatawag nilang balagtasan
Animo'y nagdedebate ng patula
Pinaglalabanan ay iisang paksa

Alam nyo ba ang kasaysayan ng tula?
Ngayo'y "rap" na ang katawagan pag ito'y nilagay sa musika
"Fliptop" naman ang tawag ng karamihan
Modernong pagtula ngayon ng mga kabataan


DQmboHdFAz8kFNLLgYr9USbb4rRixZD6KvSjw6JS3ieKeLo_1680x8400.png

And this is @racheleecious or simply "Chel Lee"

Don't forget to Follow, Comment, Upvote and Resteem
DQmWpisRXDF56mV3DgzzPUxb3R2ozseR48YVr2YKtwtrBcV.gif

DQmboHdFAz8kFNLLgYr9USbb4rRixZD6KvSjw6JS3ieKeLo_1680x8400.png

To give @surpassinggoogle your witness voting decision, visit https://steemit.com/~witnesses and type in "surpassinggoogle" in the second box as a proxy.

Other recommended witness: @beanz @curie @teamsteem @acidyo @reggaemuffin @utopian-io @good-karma @blocktrades @timcliff @hr1 @cloh76.witness @busy.org @precise @arca

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Lol! Fliptop!