Bathroom renovation Rekonstrukce koupelny

in #lifestyle3 years ago

EN-Google translate-The continuation of the bathroom renovation continues slowly. At work and at home, it is slow. After demolishing the shower and exchanging waste, I painted waterproofing under the bathtub and installed the bathtub. Don't be surprised that I left the old tiles, easier than cutting them, paint them with an adhesive bridge and tile directly on them, but about that next time. Next, I stretched and welded new water pipes and it's about suspicion and insulation of the bathtub, but be careful, there must be water in the bathtub before you start stuffing the insulation, so we shove and foam. 😂

CZ-Pokračování na rekonstrukci koupelny pokračuje pomalu . Při práci a domácích povinnostech to jde pomalu . Po vybourání sprchy a výměně odpadů jsem pod vanu natřel hydroizolaci a usadil vanu . Nedivte se že jsem nechal staré obklady , jednodušší než je osekávat je natřít je adhézním mústkem a obkládat přímo na ně ale o tom příště . Dále jsem natahal a svařil nové rozvody vody a jde se na podezdívání a zateplení vany ale na to pozor ve vaně musí být nejdřív voda než začnete cpát zateplení takže šup a pěníme . 😂

IMG_20201129_105308.jpg

I insulated under the bathtub with polystyrene and assembly low-expansion foam. never use silicon wadding because at the slightest moisture it will catch mold 😉.

Zateplil jsem pod vanou polystyrenem a montážní nízko-expanzní pěnou . nikdy nepoužívejte křemičitou vatu protože při sebemenším vlhku vám to chytí plíseň 😉.

IMG_20201202_051813.jpg

To wall the front of the bathtub, I used hardened polystyrene, which I can still coat with two layers of reinforcing fabric and a flexible tile adhesive.
IMPORTANT - leave room to mount the service door, not as they did u @mcmira1 🤣. Of course, he's not to blame.
See you next time

Na obezdění čela vany jsem použil tvrzený polystyren který stejně přetáhnu dvěma vrstvami armovací tkaniny a flexibilním lepidlem na obklady .
DÚLEŽITÉ - nechejte si prostor na montáž servisních dvířek , ne jak to udělali u @mcmira1 🤣 . Ten za to samozdřejmě nemůže .
Tak zase příště

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67320.55
ETH 3709.85
USDT 1.00
SBD 3.78