Ulama Jahat

in #life3 years ago

image.png

Kebinasaan Bagi Umatku (datang) dari ulama, mereka menjadikan ilmu sebagai barang dagang yang mereka jual kepada penguasa masa mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri, ingat Allah tidak akan memberikan keuntungan dari berniaga seperti itu (HR. Al-hakim)

Coin Marketplace

STEEM 1.28
TRX 0.16
JST 0.151
BTC 57191.78
ETH 3787.31
BNB 630.77
SBD 7.79