Tuổi thơ

in #life2 years ago

IMG_20190222_160141.jpg
Trước đây tôi nghĩ mong mình lớn thật nhanh để được có thể đi làm kiếm tiền nhưng rồi đến khi lớn tôi chịu quá nhiều áp lực từ cơm áo gạo tiền đến gia đình khiến đôi khi tôi muốn mình trẻ lại

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 36638.31
ETH 2446.88
USDT 1.00
SBD 4.00