Со љубов има копнеж

in #life4 years ago (edited)


Во зборот љубов мора да има копнеж.
Сите ние треба да ги почувствуваме копнежот.
Жалбата не е само за некој,
но може да биде за секого кој е присутен во нашите животи.

Може да биде минато или сегашно.
О да, ако зборуваме за копнеж, тогаш треба да бидеме внимателни на прекумерна желба,
бидејќи тоа може негативно да влијае на лицето.
Многу од овие долгови постојат кај тинејџери,
затоа што, според исцелителот, копнежот е еден вид болест,
слично на она што се нарекува меланхолија,
што е предизвикано од чинот на самиот страдалник.
Бидејќи тоа беше оној што го донесе во својата душа,
така што неговите мисли судат убав карактер.
Физичката причина се должи на лошите хормони кои се појавуваат во мозокот.
Затоа, продолжи да се држиме подалеку од нешто што ни нанесува штета во нашите животи.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36784.77
ETH 2398.28
USDT 1.00
SBD 4.00