My life my rule

in #life3 years ago

a rar aarr hpyint aasouta uemyarraatwat Trustees eat shisuumyarr k htan payyaaut hkaekya
aakaaldame, aakyaway ko htamrwat hphoet a sone hcwan saw hkan waan myarraatwat hcawng shoutraan
a hcain a saat, aasouta u myarrtwin ranhpaanranhkar tararrhawsarar myarraatwat kyeemarrtae hkaannm hpw int aanye
muul rairwalhkyetko ၎inn, tait u freeschool hteinsaimraan
sainnrellsaw suu sai sarrsamee myarreat nywhaankyarrhkyet . kyamhcar larsai aatine rayyswal hkae kya,
nhaint aakaaldameeat Trustees eat kyawaymye payysaung aapaw aapine htellmhar htany swinhkaesai
upahcar eat, nhaint hc kyee myat lhasaw hkaannm hkwalway hkyinnhpyint
ponepyinmyarr nhaint aatawkyaar kyaunggmyarr aatwat aahtaat nhaint aouttwin hpawpyahtarrsaw kwalpyarr hkyarrnarr saw aahkaannmyarr,
tahkyahoet a po saungg myaypyin purchasing, t pyin lone ko makyaarmehkae
kyawantawthoetraerairwalhkyet fit nhaint panyarshinmyarr aasouta ushoet remov'd . aasopar
garuhcite hkyinn nhaint aalotelote nhaint aatuu sabhawtuu eat dukhk, pahchcaeemyarr waalyuu,
nhaint aalote mhauukyee, ngarko aapawshoetsaat rout. , ngar swarreat
k popyee shwinpyalaannsaann '' thro, ngar pyeetot nhaint aatuu wainrout hcwat hpaat m pyuhkaeaahpyit
puggalik hceepwarrrayy, yahkunhait matineme lonel weriy, aalwan taatnine yuu shihkyinn,
nhaint roesarr matehpaatmahchcatar a bhaal suueat jaratkaung nhaint aatuu dar wid sai hkaannm,
suu k layynhaitngarko work'd aahpyit, kaungghcwar si kyawm hkaeparsai . suuyuu
ngar laat ko paal ponenhaiut- rone aarrlone hcaung shout mhu, ti ngarkopayysaung
aamyat aahcwann ngareat way hcu . i sai matehpaat t saal shitnhait paatlonesaatlaat
aaungmyinhcwar kyawantawthoet ko nhait u hc lone sai .
aasopar aakaaldame eataasopar Trustees tait u a nay hpyint pyeenout hpyint htaeet swinhkaesai
myahoet waan htanmha pati nyarin hcartam; ၎innthoeteatraanponengway increas'd nay hpyint panpoemhumyarrhkaekyasai
byai tein nae hceepwarrhpyit a nay hpyint pyi mha htoutpanngway, a rarmha
aasopar nyelarhkan kataeek hcain hcarr sainhkyinhcarar myarr aapyin hpaansainn taw muupye ishoethkae
Philadelphia twin pahchcuppaan takkasol taihtaunghkaesai . ngar saatpye
shae uhcwar mhahc. ၎inneat Trustees myarrhtellmha yahku a nhaitlayysaal aanee,
nhaint tait u aarayaatwatko myin nayeat aalwan kyeesaw a pyayayar a parr hkaekya
suuthoetrae distinguish'd nay hpyint ၎innthoeteat panyarrayyhtellmhar receiv'd kya suu luungaal,
improv'd aamyarrpyisuu bhuutar htell mharan saungmhu myarr hcwmrai, a sain taansarmha
suuthoetrae tinepyi .
hpawpyahkaetae aahtaattwin sakaeshoet ngar puggalik htanmha, koy koko disengaged litetaeaahkar
hceepwarrrayy, ngarloneloutsaw Tho '' aalaalaalaat kanjartar aasonepyupone kyount ko koko flatter'd
ngar acquir'd, ngarsai ko aasaatko eat kyaan karlaaatwin aapaannhpyay lonehkyuan hkaehpuu image
dဿn laelarmhumyarr nhaint aapaannhpyay bhhoet . ngarsai hkautsaimsaw douttarwaalyuu
inayrartwin sainkyarr hphoet aain g laan k naylarhkaetae Spence rae yantararr,
ngar kyeemyat alacrity nae ngar shuthcait hcamsauthkyet myarrtwin saatlaat;
darpaymaae publick yahku aapaannhpyay tait u sawsuu kaeshoet a kyahanyaupya ko m hcain hcarr, kine bham
၎innthoeteat rairwalhkyetmyarr aatwat ngarko kyawantawthoetrae aarautbhaat aahcoer a mhu aamyoemyoe shisamyaha aahcateaapine taithku nhaint

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here
Loading...