Bawathunkhansar

in #life3 years ago

tion . a hcar shawin rar ko kyawaykyaw sai a bhaalmhar shi nayuu aain g laan aatwat ngareat aapanyarrayy
nhaithcain nhaittine aahkyahoet aarrsarhkyet eat k demhar kyee: ngar naysarrtakya htellmhar swalngain
stile kyount nhait u hc lone bharsarhcakarrmyarr ponenhaiut, gyaar m nya shoet bharsarpyan htarrsaw hkaepartaalnhaint image
pyinaal '' thro divulg'd . darhar kwalpyarr hkyarrnarr saw myarreat dhammasarar ko payytawmuueat
gonaatwat join hphoet suuthoetrae aasangya tyaww myarr ko lwhammoe eata hkwin aalam
aasainn nhang hpyitkaungg kyawantawthoetrae yaybhuyya hpyit rapyelo
aarrlone paymaal Quaker ngyaaimhkyamrayymakyaarme interven'd bhuusorain .
darhar ngar lhuutsharrmhu aarr hpyint, a bhaalsuu sai ngar matesway aahkyahoet thoet k yuusahkaesai
i a rayyrar, ngar gon ko mharywin hcay hkyinn nhaint aarr hpyang ngareat a aakyoehceepwarr soneshone sainttaal
suuthoet tait tway a kyee a aamyarrhcu hpwalhcaeehkae shirar pyinaal eat nyelarhkan .
htellmhar htonaeetuu aahkyahoet mateswaymyarr k suu tait u k ngaalrwalluukyeeluukaungg
aain, suuthoeteat hcarrayy sakaeshoet ngarko aaungmyin hcaylokyaungg, ngarko hkainmain sikyawm
dar kyount lar m ae rwaykoutpwalmhar ngarko shwaepyaungg hphoet sonehpyat hkae kwayarngya, suu
hto kyawwng, kaunggsaw aalotaw aatwat popyee tasamaattaee aahpyit notehtwat hphoetkyawanmako advis'd
htwat turn'd hkan htaat ngar a gun a s ray . shuko ngar a hpyay kokyee
kyawanm hpaat hkyinn shoetmahote par k tait u aotehkyaotemhuko hpaansainntawmuusaw aahkyahoet aamyarrpyisuu youtyarr eat hcakarrko kyarr hkaekwayarngya
ronehkaann myarraatwat mayy raan nhaint bhaaltotmharaan offer'd saeet aahkar t u taee ngyinnsaan hphoetbhaaltotmha
shuko . mimi a aotehkyaotemhuko ngar pyawwpartaal, "" ngarmanhaitsaat ' nhaint aatuu k lae k ngyaya parmanyya
sayy ngaal tae a pwngya; ngar (^, laat sain kay ngyinnsaan nine, m a hcain a saat aanaynae notehtwat bhaaltotmha bhaaltotmha r kya limmai
rone . suuthoet hk ngyaya hk ngyaya myarr hpaalsharr shinnlainnrayy hphoet hcarrayy ngar ronehkaann shisai lim maal soshin,
suuthoetsai ngar htanmha yuu par lain maal . ngar k taat payyhkyinn aarr hpyang, ngar laat yaar bhaat soneshone maimahote
tahkyahoet aahkyane shoetmahote kyahanyaupyaeat r nya suu thoetaapaw laat hcarr hkyaay aaung eata hkyarr . "kyanaw
shoetsaw a bhaalsuu myaha m de po kyarr shin, ngar tanyetanywattaee nout tahpaan rwaykout taw muuhkaesai
lar m ae rwaykoutpwalmhar ponemhaanaatine . hpyitninesai, suuthoetsai ngareat nhaawinnpinetwin dislik'd aahpyit
waan join'd hkaesaw kaunghce aahpwalwainmyarr nhaint aatuu rangyanhaee
hcaitrayy pyinsainmhutway nae paatsaattae a pawngya thoet s aangyinnpwarrmhumyarr twin, a rartwaynae
aainshilyarr harass'd hkaengar pleas'd shin, suuthoetsai parpye hcay hkyinn nghaar,
sand aalyawwat suuthoet shirarmha a loshieat darpaymae suuthoet aoemaeaainmae mha garumahcitehkaeparbhuu
ngarko aakaung aapaw rone ko ngar hcaytanar hcateaarr kyeehkyinn eat aasainnaahpwal a bhhoet nhang suuthoetnine
kaunggpye aahkyarr aakyaunggpyahkyet m payy .
aamhaanhcainhcait ngar tinepyi kyaungg karkwalrayy yonekyi hphoet a hkyahoet saw aakyaunggmashihkae
suuthoet htellk tayoutko myaha m lwal mahote hkae, suuthoet k mahtoutpan
a htelltwin kuunyepayyhphoet requir'd . ngaraamyarrkyee sar. kyee myat aarayaatwat katwaeshihkae
ngar htoe hcaithcait s antkyin '' Tho, hcatekuu nine htaat suuthoet htellk,
aasopar hkuhkankarkwal bhhoet shinnlainnhcwar hkaekyasai . aatawmyarrmyarrk laatkamhcarhcaungmyarr lolarrsuu myarrnhaint con hkaekyasai
bharsarrautaapaw Publish'd nhaint myarreat myetnharsaraatwat Quaker aarr hpyint aahkyahoetsaw kaunggsaw,
ngarsaisuuthoeteat convinc'd a ngaal k luuaamyarrhcu yonekyi htarrtae karkwalrayysinerar .