ဘဝ

in life •  2 years ago 

ဘဝဆိုတာ တကယ္​​ေတာ့ ခက္​ထန္​တဲ့အခါလဲ႐ွိသလို အဆင္​​ေျပတဲ့အခါလဲ႐ွိပါတယ္​ တစ္​ခါတစ္​​ေလ ကိုယ္​့ဘဝကိုစိတ္​ပ်က္​သြားတာမ်ိဳးလဲ႐ွိတတ္​တယ္​ တစ္​ခါတစ္​​ေလ သာယာမိ​ေနတာမ်ိဳးလဲျဖစ္​တတ္​ပါတယ္​ ဒါ​ေပမယ္​့ ဘဝက စိတ္​ဆင္​းရဲမႈ​ေပါင္​းၾကံဳရလာတဲ့အခ်ိန္​မွာ စိတ္​ကိုမ​ေလ်ွာ့လိုက္​ဖို႔ပါပဲ စိတ္​​ေလ်ွာ့လိုက္​ၿပီဆိုတာနဲ႔ ပ်က္​စီးဖို႔လမ္​းစပါပဲ စိတ္​ကိုတင္​းထားပါ အျမဲတမ္​းႀကီး စိတ္​ဓာတ္​က်စရာ ၾကံဳ​ေနရမွာမွမဟုတ္​တာ တစ္​ခု​ေတာ့႐ွိတယ္​ အရမ္​းႀကီးသာယာသြားရင္​လဲ ပ်က္​စီးဖို႔းလမ္​းပါပဲ အဲ့ဒါ​ေၾကာင္​့ ဘဝရဲ႕လမ္​း​ေၾကာင္​းကို ပံုမွန္​​​ေလး အလိုက္​သင္​့ လိုက္​​ေလွ်ာက္​မယ္​ဆိူရင္​ ဘဝဆိုတာ ​ေပ်ာ္​စရာ​ေကာင္​းမွာပါ


SMT 35

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nyanlinaung from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

SMT-1

SMT 16

Fighting bro

Fighting

SMT-14

Smt-18

Smt 17 done

SMT 20

Smt7

smt - 11

Smt10 done

This post has received a 0.12 % upvote from @drotto thanks to: @nyanlinaung.

smt12

Smt 6

SMT-15 done

smt-4
done

Smt 13

SMT 5

SMT-19

SMT 8

SMT 2