ngarhmartarshiyin taung panpartal

in #life6 years ago

suuthoeteatwaanhtotewaanpoe shift raan, m so myetnharsar rashihkae saeet aahkar san shinnsuuthoeteat
aasopar mimithoet kopine pahkone pawk tarwaan, mogh kaunggkain nayrar hkya,
image
Contriv'd ngar mw kwayee pyaaw mhark fix hkaerasai .
ngar mahchcatar ko myinshinnoutsoneaahkyane lar sawaahkarsuu Whitefield, laandaanhkae
mimi a hcoerainkyaungg kyaunggsaung aain nhaint suueat rairwalhkyet nhaint paatsaatpyee ngarkotinepain
tait kawliut eat hpwalhcaeehkyinnkyount appropriating .
suuhar kyaal saw aasan nhang shinnlainnsaw aasan sai shihkaepartaal, suueat hcakarr myarr tainhkaesainhaint
hcarkyaungg dar ဿone suu tait u mhar a kyarr narrlai sabhawpout hcay hkyinn nghaar
aahtuu s hpyint mimi a aarrone aahpyit a kyee a aakwaraawayy, shoetsaw myawwatmyarrhcwar, observ'd
aamyarrsone aatiaakya ko ngyaain waut hcwar nay . suu k nay t hcya ny n payongya preach'd
Marketstreet aalaal naysaw tararrrone ai mya hkyaylham myarreat htiut,
htoshoet hpyatsaann swarrsai rasaw dutiyaa lam eat aanoutbhaat a hkyam aapawnhaint
nyarbhaat htaw int . nhait u hc lone lammyarr tait u hcain hcarr sainhkyinhcarar aarr mimi kyarrnar nhaintaatuu fill'd hkaekyasai
aakwaraawayy . ngar Market k- lamaatwat hindmost a kyarrhpyithkyinn
suu aanarryuu aasonepyupone ko kyarr nine maimyaha sainyuu hphoet sihkyin hcateshihkae
noutpyan myit seshoet lampawmhar hkya; ngar saisuueat hcakarrsan ko twaeshir
ngar taut u lam, sawaahkar, aahkyahoet suunyan sanhkyain kaut. mhae tineaaungkwalpyarr
lamk obscur'd . hthoetnout rarngareat div tait hcaatwine hkyam, hcatekuuyain
tance aasopar a hkyinn waat hpyitlyet, raan, hcarrainnhcait nhaintaatuu fill'd hkae sainttaal
ngar suu aakyaungg twathkyet nhaithku hcaturaannpay allow'd tait u hkyinn hce a bhaalsuukoeat
kaunggpye htaat po sonesaungg kyarr r lim mai . i saingarko reconcil'd
mimi a nhaitsaal ngarrmha preach'd pyeeshin eat satainnhcaraakaung
laalkwin ၎inn, antient myarreat samine mha tahtaung kaluu
taithkartalay hkae sany t pyin lone kobol haranguing bolhkyaotekyeemyarr
sansay .
makyaarhkan shuko kyarrnar hkyinn aarr hpyang, ngar tararr a kyarr ko aalwaltakuu hkwalhkyarr seshoetrout lar. ,
aasait compos'd, suusai preach'd aatwat makyaarhkanahkaesaw
mimi a hkareeswarrmhaattam eat saintaann . a sone hcwan saw suueat payyphoetdar improv'd hkaesai
saw tine well sai aalayypayy, makyaarhkan htauthkarhtauthkar aarrhpyint
aasan maw gyauu dar ဿonekaungghcwar turn'd nhaintkaungghcwar plac'd hkaepartaal,
aakyaungg, bharsarraut hcatewainhcarr hpyithkyinn mashibhell t u taee kuunyeninebhuu
aasopar hawpyawwhkyetnaeaatuu pleas'd hkan; aamyarrkyee aatuutuu pain kyinnar tae a pyayayar aaparr
yar eat aakaunggsone aapineaahcamha receiv'd aatuu . dark tait uhpyitpartaal
nayyalhanyya tararrhawsarar hcarrayykiriyar naysaw suuthoetko kyaw aarrsarhkyet shisai,
a sone hcwan saw aahpyit kaungghcwar dar aarr hpyint tararrhaw eat suuthoetrae payyphoet toetaat hcay manine
aamyarraapyarr hkyit hkyit .
aahkyainya mha nya mha k shu aarayyaasarr nae ponenhaiut hkyinn kyee hcwar aarrsarhkyet ko payy tawmuueat

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69788.22
ETH 3727.34
USDT 1.00
SBD 3.75