Chào mùa hè! Anh đã lạc đi đâu giữa Sài Gòn của em!

in #life3 years ago

Yêu xa như ngắm sao trên trời, trong khoảnh khắc giữa đêm tĩnh lặng thì những vị tinh tú mà chúng ta nhìn thấy đây thực chất đã không còn nữa. Ở hai bờ thương nhớ nhiều khi tụi mình chỉ là quá khứ của nhau.
image.jpegimage.jpeg
Mình từng muốn gọi cho cậu lúc nửa đêm giữa những cơn nấc với nước mắt đầm đìa, chỉ là muốn hỏi một câu rằng: "Chào mùa hè, mình đã lạc đi đâu trong Sài Gòn của cậu"

Yêu-xa...
Nghe ngọt ở chữ "yêu" mà đắng nghét chỗ chữ "xa". Đời có đủ dài cho những hẹn hứa và đợi chờ? Tuổi trẻ đem ra cược với thời gian, đã nhuốm chút buồn. Nhưng mong ngày sau sẽ được vui phần hơn, nếu có thể gặp lại, sau tất tả những ngược xuôi, rồi chúng mình vẫn còn là của nhau chứ?

Sort:  

long time.

Congratulations @khanhchiii! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @khanhchiii! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!