The whirlwinds are shaped like roses | Những cơn lốc hình hoa hồng

in #life4 years ago

NASA's latest research, published in the March 8 issue of the journal Nature, shows that Jupiter's bipolar tornadoes produce exotic patterns that resemble bright roses.
Những nghiên cứu mới nhất của NASA được đăng tải trên tạp chí Nature ngày 8/3 cho thấy, các cơn lốc xoáy ở hai cực của sao Mộc đã tạo nên những hoa văn kỳ lạ, trông giống như những đóa hoa hồng rực rỡ.


Tornadoes on the surface of Jupiter were captured by the infrared telescope of the Juno spacecraft, with rose-like patterns.
Những cơn lốc xoáy trên bề mặt sao Mộc được chụp bằng kính hồng ngoại của tàu vũ trụ Juno, với những hoa văn trông giống đóa hoa hồng.


At the extreme north of Jupiter, a large storm of eight cyclones surround. At the South Pole, another hurricane is also surrounded by many similar whirlwinds. Especially the tornadoes seem to be always close together but there are no signs of merging.
tại cực Bắc của sao Mộc, một cơn bão lớn bao gồm 8 cơn lốc xoáy xung quanh. Ở cực Nam, một cơn bão khác cũng được bao quanh bởi nhiều cơn lốc tương tự. Điều đặc biệt là các cơn lốc xoáy này dường như luôn ở sát nhau nhưng không có dấu hiệu sáp nhập.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24707.97
ETH 1912.60
USDT 1.00
SBD 3.32