Geart serty blio

in #life5 years ago

Cesty pistio allio frest kisty..

Weart berst pistro nimbo jisty..

Searm adetto caser serty nearm..

Yeliop listy porist dert boist..

Tusto berm kistry nisarm jilop..

Zeari histin sertio lotty hearm..

Foart blisum tuist fearm voist..

Minst nistem posty baser noist.

@hnnlkse

Sort:  

Nice

Nice

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 22958.19
ETH 1652.57
USDT 1.00
SBD 2.66