Neçə vaxtlar sonra

in #life3 years ago

Çox gözəl günlər keçirmişik burda. Steemit -AZ adlı watsapp kanakımız belə var idi. Hər gün hərə ağlına gələndən yazardı. Steem qazancları ilə gələcək xəyallar quranlarımız belə vardı. Bu xəyallar hələ də var. Bu sayt mənim üçün çox özəl bir xatirəyə sahib günlər yaradıb. Bir dəfə Rəvanla (@revan746) ilə gecə saat 4 ə qədər yatmayıb bota pul vurmağımın ilk sınağını keçirmişik. O Bakıda mən Göyçayda. Bu bir-birini tanımadan, yanında olmadan yardımlaşma və dəstək sayəsində çox insanlar dost oldular. Bu gün biz bu sayədə hələdə işlərimizi davam etdirir və burda daha yaxşı ortamın tezliklə yaranacağına əminik.


We had a great time here. We even had a watsapp group called Steemit -AZ. Every day, Everyone would write what them could. So did we make a dreame with Steem gains. These dreams are still there. This site has created some very special memories for me. Once, with Ravan (@ revan746), we got up to 4pm and had my first test of making a post. I in Goychay but Revan in Baku. Thanks to this help and support, many people have become friends without knowing each other. Today, we are still working on it and we are confident that a better environment will be created soon.

Sort:  

Hello, as a member of @steemdunk you have received a free courtesy boost! Steemdunk is an automated curation platform that is easy to use and built for the community. Join us at https://steemdunk.xyz

Upvote this comment to support the bot and increase your future rewards!

Congratulations @famil! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19419.86
ETH 1324.91
USDT 1.00
SBD 2.49