[PL/ENG] Motywacja/Motivation

in life •  8 months ago 

IMG_20180830_155024_HDR.jpgCześć! Do wszelkich czynności, wymagających naszego czasu i dużo siły, potrzebna nam jest motywacja. Niektórzy umieją łatwo ją w sobie znaleźć, lecz niektórzy mimo wszelkich starań nie umieją się zmotywować. Nie ma się wtedy co załamywać, działaj!

 1. Znajdź zalety wykonywanej czynności - może to być awans w pracy, dobra ocena w szkole czy też satysfakcja z dobrze wykonanej roboty. Gdy znajdziesz zalety, łatwiej ci będzie stwierdzić, że to co robisz ma sens.
 2. Wyznacz sobie cele - mogą być nawet malutkie, ale przecież wiesz jaką radością promieniujesz, gdy osiągniesz jakiś cel. To jeszcze bardziej Cię zmotywuje do działania.
 3. Nagrody za dobrze wykonaną pracę - może to być pożywny obiad, może to być odpoczynek, może to być coś co sprawia Ci radość.
 4. Plan działania - ustal sobie plan i działaj z nim. Nie będziesz się stresował, a wszystko będziesz miał zaplanowane. Wtedy pracę wykonasz szybciej, efektywniej i co najważniejsze ze szczęśliwą miną.
 5. Rób to w uporządkowanym miejscu - nikt by nie chciał ćwiczyć, uczyć się czy pracować w zagraconym miejscu. To tak jakbyśmy spali w brudnej pościeli i jeszcze z odpadami i śmierdzącymi ubraniami. Sprawa zmienia się gdy masz czysto wokół siebie.
  Do motywacji, najważniejsze jest to co jest w twojej głowie. Mówiąc sobie "I tak nic nie zdziałasz" , "Po co Ci to" , "Tracisz tylko czas" mówisz sobie, że nie powinieneś tego robić, lądując od razu pod kocem czy przy telefonie. Nigdy się nie daj, każdy ma momenty załamania, ale to nie znaczy, że od razu masz z wszystkiego zrezygnować. Życzę Ci wytrwałości, powodzenia!
  Cześć!

Hey! For all activities that require our time and a lot of strength, we need motivation. Some people can easily find it in themselves, but some people can not motivate themselves despite all their efforts. There is nothing to break down, act!

 1. Find the advantages of the activity - it can be a promotion at work, good grades at school or satisfaction with a well done job. When you find the advantages, it will be easier for you to say that what you do makes sense.
 2. Set goals - they can be even tiny, but you know what joy you radiate when you achieve a goal. It will motivate you even more.
 3. Prizes for a job well done - it can be a nutritious dinner, it can be a rest, it can be something that makes you happy.
 4. Action plan - set a plan and act with it. You will not get stressed and everything will be planned. Then work faster, more efficiently and most importantly with a happy face.
 5. Do it in an orderly place - no one would like to practice, learn or work in a cluttered place. It's as if we were sleeping in dirty bedding and still with waste and smelly clothes. The case changes when you are clean around you.
  For motivation, the most important is what's in your head. Saying "You do not do anything", "Why do you need it", "You only lose time", you tell yourself that you should not do it, landing right under the blanket or the phone. Never give up, everyone has moments of collapse, but that does not mean that you have to give up everything at once. I wish you perseverance, good luck!
  Bye!
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!