Gün batımısteemCreated with Sketch.

in #life10 months ago (edited)

umut.jpg
IMG-20200303-WA0002.jpg
Çok çalışılan bir günün sonunda bir fincan kahve eşliğinde gün batımını izlemek, biraz hüzün, biraz sılaya duyulan hasret.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.03
JST 0.030
BTC 36627.26
ETH 1260.23
USDT 1.00
SBD 3.30