Sort:  

thik boleche @azadku somoyer mollo jara diye chen tarai aj gogote bikkhat .. porisrom ar somoyer kaj ,manush ke sirshe tule dei.onnodike alosota ane dey durnam ar na powar boncona . bijoy tara cuteo pare na dhorteo pare na. tara jogote obohelit ..kintu somoyer KAJ SOMOYE KORLE TARAO AJ BIKKHATO HOTO..

This post has received a 17.73 % upvote from @boomerang.

This post has received a 3.15 % upvote from @boomerang.