KUBITX - Sàn Giao Dịch Mang Tính Toàn Cầu Đầu Tiên

in #leopad3 years ago

KuBitX là một trong những nền tảng giao dịch tiền mã hóa tiên tiến và mạnh mẽ nhất được thiết kế để chớp lấy ý tưởng “Đơn giản” và “Khả năng tiếp cận”, trao quyền và giáo dục mọi người từ mọi tầng lớp xã hội để nắm lấy cuộc cách mạng công nghệ của Blockchain và đầu tư vào tiền mã hóa. Chứa đựng trong hệ sinh thái KuBitX là các công cụ Thương mại KuBitX, các ví KuBitX an toàn và một bảng điều khiển quản trị tiên tiến để điều chỉnh các hoạt động trong Sàn giao dịch. Bằng cách nhắm mục tiêu số liệu thống kê dân số đầy tiềm năng, chưa được khai thác trong thị trường tiền mã hóa, mục tiêu của chúng tôi là trở thành một trong những thị trường tiền mã hóa đa dạng nhất cho người mua và người bán. Chúng tôi mong muốn đạt được điều này bằng cách phát triển một công cụ thương mại mạnh mẽ, cung cấp các dịch vụ ngân hàng thông thường thông qua Financial Service Provices (nhà cung cấp dịch vụ tài chính) của chúng tôi và khởi xướng một chương trình Ambassador (Ngoại giao) để truyền bá nhận thức và sự chấp thuận. Hệ sinh thái KuBitX thực sự sẽ trở thành một trong những giải pháp toàn diện và phù hợp nhất cho các nhà giao dịch, hợp tác với các chuyên gia công cụ thương mại giỏi nhất có kinh nghiệm rộng lớn về ngành. Nền tảng của chúng tôi sẽ xác định lại cách thức hoạt động của sàn giao dịch và thu hút nhiều nhà giao dịch hơn thông qua các sản phẩm khác nhau của chúng tôi, chúng tôi sẽ mở rộng nhóm người giam gia bằng cách khuyến khích thanh khoản thị trường lớn hơn và góp phần tăng trưởng tổng thể của nó.

KUBITX là gì?

NỀN TẢNG ĐẦU TIÊN

KuBitX là một trong những nền tảng tiên tiến nhất và nền tảng giao dịch tiền số toàn diện nhất được thiết kế theo cách thức thân thiện với người dùng, cho phép mọi người ở khắp vùng miền và trình độ nhận được các ý tưởng hỗ trợ đầy đủ về Blockchain và thế giới tiền số mã hóa.


VÍ BẢO MẬT

Được bao hàm trong hệ sinh thái KuBitX là hệ thống giao dịch KuBitX , ví bảo mật KuBitX, và một bảng giao diện quản trị tiên tiến cho việc kiểm soát các hoạt động trong sàn giao dịch.


CHO NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN

Bằng việc hướng tới thậm chí những người khó tiếp cận nhận tới việc tham gia vào thị trường tiền mã hóa, mục tiêu của chúng tôi là trở thành một trong những thị trường tiền số đa dạng nhất cho người mua và người bán trên toàn cầu.

Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập vào:

Website: http://www.kubitx.io/
Twitter: https://twitter.com/kubitx
Facebook: https://www.facebook.com/kubitx/
Reddit: https://www.reddit.com/r/KubitX/
Telegram: https://t.me/kubitx_official
Whitepaper: https://kubitx.io/KuBitX_Whitepaper_v1.1_En.pdf
Bitcointalk ANN Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4628365
Bitcointalk URL: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1917269

Coin Marketplace

STEEM 0.95
TRX 0.13
JST 0.134
BTC 53354.74
ETH 2055.24
BNB 433.77
SBD 7.43