Edikasyon kle developman

in #lekol2 years ago

Youn nan gwo problem peyi se mank edikasyon.
Jenn nou yo manke edike.
Kisa nou menm jenn ka fe pou sa, paske leta pa pran sa an chaj.
Pa gen ase lekol leta pou timoun yo, pa gen inivesite chak ane gen pase 3,000 jenn ki fin lekol yo paka al nan inivesite paske pa genyen, pa gen lekol profesyonel tou problem sa ta dwe rezoud pou timoun kap grandi demen ka jwen bagay sa yo.
Ki donk edikasyon yon pép se sikse peyi a, si tout jenn nan peyi a deside edike tét yo nap vanse , chache met tét nou ansanm bati yon plan met kek lekol profesyonel sou pye m panse sa ap ede peyi a.journal-2850091__480.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10676.50
ETH 352.80
USDT 1.00
SBD 0.94