You are viewing a single comment's thread from:

RE: myself #77 : my German : KHI CON DƯỚI 3 TUỔI ! không dạy là chậm cả đời con

in #language4 years ago

sau này bé sẽ còn bị tác động bởi môi trường giáo dục, chỉ sợ bé theo bạn xấu mình k quản lí đc c ạ :(

Sort:  

nhưng trước tiên vẫn cứ phải dạy con trước ^^

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19380.23
ETH 1321.69
USDT 1.00
SBD 2.44