You are viewing a single comment's thread from:

RE: Wiara bez religii, czy wiedza a religia? O konfliktach, zakresach pojęciowych i różnicach, które warto zrozumieć.

in #labirynt-swiata2 years ago (edited)

Witam serdecznie w konkursie "zatwardziałego katolika i papistę". Wreszcie jest ktoś jak Ty na tagu, bo ateistów i bezwyznaniowych to nie brakuje :) Okazuje się też, że jak się chce - to można coś napisać na te tematy, także z katolickiego punktu widzenia,

Tekst interesujący, włożyłeś dużo pracy. Konkurs zyskał. dzięki :)

Sort:  

Dziękuje za miłe przywitanie. Alleluja i do przodu:D

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.041
BTC 10874.53
ETH 370.31
USDT 1.00
SBD 0.98