Qaradan başqa rəng varmı?

Mənim aləmimdə insanlar iki yerə bölünür . Yaxşı insanlar və pis insanlar. Bunun insanların din adlı inancı ilə, dərisinin rəngi ilə , harada yaşaması ilə, hansı dildə danışması ilə heç əlaqəsi yoxdu.IMG-20191123-WA0026.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22982.17
ETH 1640.11
USDT 1.00
SBD 2.74