กับข้าววันนี้เริสมากนะ📢📢

in #krsuccesslast year

283946129_2251463228366065_2749385582348059823_n.jpg

283965240_2251462688366119_8879469320196104483_n.jpg

283980134_2251462298366158_5112611111012929718_n.jpg

283994082_2251463445032710_5613462773083611426_n.jpg

284144512_2251462448366143_4778859537662636351_n.jpg

กับข้าววันนี้เริสมากนะ📢📢

  • ลาบไก่ 🐓
  • แกงฟักทอง 🍲
  • พะโล้(มีตีนไก่ด้วย)🥚
  • กะเพราเครื่องในไก่🐔
  • แกงจืด🥗
  • ปลานิลทอด ตัวละ35
    🎉🎉🎉

#ครอบครัวสุดใจ #บ้านจำนรรจ์

📸Picturesmartphone
📱 ModelOPPO
TypeAndroid
Photographer@nareebun
LocationThailand

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.023
BTC 27120.13
ETH 1658.16
USDT 1.00
SBD 2.23