คุ้มค่าจะเหนื่อย

in #krsuccesslast year

289981855_1687618204948028_6682441297865568350_n.jpg

คุ้มค่าจะเหนื่อย

เราควรเหนื่อยเฉพาะกับเรื่องที่มันคุ้มค่าจะเหนื่อยด้วยก็พอ บางอย่างก็ปล่อยมันไปบ้างก็ได้.

#ครอบครัวสุดใจ #บ้านจำนรรจ์

📸Picturesmartphone
📱 ModelOPPO
TypeAndroid
Photographer@nareebun
LocationThailand

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.024
BTC 28313.99
ETH 1732.12
USDT 1.00
SBD 2.28