กิจกรรมไหว้ศาลปู่ย่า

in #krsuccess8 months agoTomorrow, the event to pay homage to Grandparents' Shrine or Grandfather's Shrine for the year 2023, Chamnan Village which is the tradition of Chamnan villagers Organized activities every year 🙏🙏

The shrine or grandparents shrine is the shrine or place of the former owner of the area who used to live before. by setting up a shrine there is inviting the original owner in order to continue to help take care of and protect our homes The owners that can be divided into 2 types are the real owners who are the original land owners who have not been born again. But chose to live in that area and the wandering spirit, a wandering soul when the original owner passed away therefore came to live

In addition, the shrines that are often built are replicas of Thai houses with 4 or 6 pillars because they have a lower status than the shrine. with the location of setting up a shrine to pay homage to the new house or the original house as follows

The court must be located in a wide, clean area to receive good things enter the house
to set up the court on an ordinary floor But if you want to enhance your fortune A silver or gold plate can be placed under the resulting shrine.
Do not place the holder at the entrance to the house, the bathroom, or under the stairs because it may have bad consequences.พรุ่งนี้ กิจกรรมไหว้ศาลปู่ย่า หรือศาลปู่ตา ประจำปี 2566 หมู่บ้านจำนรรจ์ ซึ่งเป็นประเพณีของ ชาวบ้านจำนรรจ์ ได้จัดกิจกรรม ขึ้นทุกปี 🙏🙏

ศาลเจ้าที่ หรือศาลตายาย คือ ศาลหรือสถานที่ของเจ้าของพื้นที่เดิมซึ่งเคยอยู่อาศัยมาก่อน โดยการตั้งศาลเจ้าที่นั้น เป็นการอัญเชิญเจ้าที่เดิม เพื่อให้มาช่วยดูแลคุ้มครองและปกปักรักษาบ้านของเราต่อไป โดยเจ้าที่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เจ้าที่แท้ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมที่ไม่ได้ไปเกิดใหม่ แต่เลือกอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และ เจ้าที่จร ซึ่งเป็นดวงวิญญาณเร่ร่อนอยู่แถวนั้น เมื่อเจ้าของเดิมจากไป จึงได้เข้ามาอยู่อาศัยต่อ

นอกจากนั้น ศาลเจ้าที่มักนิยมสร้างเป็นเรือนไทยจำลองที่มี 4 หรือ 6 เสา เนื่องจากมีลำดับสถานภาพต่ำกว่าศาลพระภูมิ โดยมีตำแหน่งการตั้งศาลเจ้าที่เพื่อไหว้เจ้าที่บ้านใหม่หรือเจ้าที่เดิม ดังนี้

ศาลจะต้องตั้งอยู่บริเวณพื้นที่กว้าง สะอาดตา เพื่อรับเอาสิ่งดีๆ เข้าสู่ตัวบ้าน
ให้ตั้งศาลไว้บนพื้นธรรมดา แต่ถ้าต้องการเสริมโชคลาภ สามารถวางแผ่นเงินหรือแผ่นทองไว้ใต้ศาลเจ้าที่ได้
ห้ามตั้งเจ้าที่ตรงกับประตูทางเข้าบ้าน ห้องน้ำ หรือใต้บันได เพราะอาจเกิดผลไม่ดีตามมาได้

Sort:  

Thank you, friend!
I'm @steem.history, who is steem witness.
Thank you for witnessvoting for me.
image.png
please click it!
image.png
(Go to https://steemit.com/~witnesses and type fbslo at the bottom of the page)

The weight is reduced because of the lack of Voting Power. If you vote for me as a witness, you can get my little vote.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26156.28
ETH 1577.71
USDT 1.00
SBD 2.29