2 วง ระหว่างคนเป็นกับคนตาย

in #krsuccesslast year

1060668.jpg

1060884.jpg

เป็นแบบนี้ทุกปี สำหรับการเซ่นไหว้วิญญาณของบรรพบุรุษ ของครอบครับ จะมีจัด สองวงเป็นประจำทุกปี ยังรำลึกนึกถึงบรรพบุรุษ อยู่เสมอ

ไงแซนโฎนตา (สารทชาวไทยเชื้อสายเขมร)

ชาวไทย เชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ มีประเพณีงานบุญเดือน ๑๐ หรืองานสารท เพื่อทำบุญบูชา รำลึก และอุทิศอาหาร ข้าวของเครื่องใช้แก่บรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย หรือบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้วเช่นเดียวกันกับกลุ่มคนไทยอื่นๆ แต่แตกต่างกันในขั้นตอนพิธีกรรม ปัจจุบันงานแซนโฎนตามีการปฏิบัติกันทั้งในครอบครัว หมู่บ้าน และจังหวัด จะทำพิธีในวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี เชื่อว่าวิญญาณของบรรพบุรุษจะกลับมาเยี่ยมลูกหลาน หรือญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ สมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่อื่นหรือที่แยกครอบครัวจะกลับมาเยี่ยมบ้าน ลูกสาวหรือลูกสะใภ้จะต้องเตรียมของฝาก “กันจือเบ็น” (กระเฌอสำหรับจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้)เป็น เสื้อผ้าเครื่องใช้มาส่งครอบครัวใหญ่ และจะช่วยกันจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ เสื้อผ้าเครื่องใช้ เพื่อใช้ในการเซ่นไหว้บรรพบุรุษของครอบครัว

#ครอบครัวสุดใจ #บ้านจำนรรจ์

📸Picturesmartphone
📱 ModelOPPO
TypeAndroid
Photographer@nareebun
LocationThailand

krsuccess food thailand ssudjai greet thai photography

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26621.37
ETH 1590.35
USDT 1.00
SBD 2.17