Daily bread 722

in #kr2 months ago

O LORD, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done marvelous things, things planned long ago. (Isaiah 25:1) ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ และสรรเสริญพระนามของพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงทำการอัศจรรย์ ตามแผนงานอันซื่อสัตย์และแน่นอนที่มีไว้นานแล้ว (‭‭อิสยาห์‬ ‭25:1‬) Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời tôi! tôi tôn-sùng Ngài, tôi ngợi-khen danh Ngài; vì Ngài đã làm những sự mới-lạ, là những mưu đã định từ xưa, cách thành-tín chân thật. ‭‭(Ê-sai‬ ‭25:1‬) 여호와여 주는 나의 하나님이시라 내가 주를 높이고 주의 이름을 찬송하오리니 주는 기사를 옛적의 정하신 뜻대로 성실함과 진실함으로 행하셨음이라 (이사야 25장 1)
82F47417-595B-416C-A2C2-36F631EE7966.jpeg

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.036
BTC 10805.11
ETH 359.95
USDT 1.00
SBD 0.99