Daily bread 720

in #kr2 months ago

Surely God is my salvation; I will trust and not be afraid. The LORD, the LORD, is my strength and my song; he has become my salvation. (Isaiah 12:2) ดูสิ พระเจ้าเป็นความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัว เพราะพระยาห์เวห์ คือพระยาห์เวห์เองทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า และพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าแล้ว (‭‭อิสยาห์‬ ‭12:2‬) Nầy, Đức Chúa Trời là sự cứu-rỗi tôi; tôi sẽ tin-cậy và không sợ-hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức-mạnh của tôi, lời ca-tụng của tôi; Ngài đã nên sự cứu-rỗi tôi. ‭‭(Ê-sai‬ ‭12:2‬) 보라 하나님은 나의 구원이시라 내가 신뢰하고 두려움이 없으리니 주 여호와는 나의 힘이시며 나의 노래시며 나의 구원이심이라 (이사야 12장 2)
28C3AF9B-DB4D-4A01-9D9C-2F9ED5B3AEED.jpeg

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.036
BTC 10751.05
ETH 355.64
USDT 1.00
SBD 0.97