Daily bread 716

in #kr2 months ago

Then I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send? And who will go for us?" And I said, "Here am I. Send me! (Isaiah 6:8) และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์เจ้านายตรัสว่า “เราจะใช้ผู้ใดไป? และผู้ใดจะไปแทนพวกเรา? ” แล้วข้าพเจ้าทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่นี่ ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิด” (‭‭อิสยาห์‬ ‭6:8‬) Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi. ‭‭(Ê-sai‬ ‭6:8‬‭) 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈꼬 하시니 그 때에 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 (이사야 6장 8절)
19F92BD3-4DEF-4DC6-BD14-464066956EBB.jpeg

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.036
BTC 10896.94
ETH 368.71
USDT 1.00
SBD 0.98