Daily bread 649

in #krlast month

You will arise and have compassion on Zion, for it is time to show favor to her; the appointed time has come. (Psalms 102:13) พระองค์จะทรงลุกขึ้น ทรงสงสารศิโยน เพราะถึงเวลาที่จะทรงพระกรุณาเธอ เพราะเวลาที่กำหนดมาถึงแล้ว (‭‭สดุดี‬ ‭102:13‬) Chúa sẽ chỗi-dậy lấy lòng thương-xót Si-ôn; Nầy là kỳ làm ơn cho Si-ôn, Vì thì-giờ định đã đến rồi. (Thi-thiên‬ ‭102:13‬‭) 주께서 일어나사 시온을 긍휼히 여기시리니 지금은 그에게 은혜를 베푸실 때라 정한 기한이 다가옴이니이다 (시편 102장 13)
59B0437E-F7ED-4A26-B4A1-5088AC4546A3.jpeg