Daily bread 646

in #kr2 months ago

Sing to the LORD a new song, for he has done marvelous things; his right hand and his holy arm have worked salvation for him. (Psalms 98:1) จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ได้ทรงทำการอัศจรรย์ต่างๆ พระหัตถ์ขวาและพระกรบริสุทธิ์ของพระองค์ ได้ให้ชัยชนะแก่พระองค์ ‭‭(สดุดี‬ ‭98:1) Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới; Vì Ngài đã làm những sự lạ-lùng: Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải-cứu Ngài. (Thi-thiên‬ ‭98:1‬‭) 새 노래로 여호와께 찬송하라 그는 기이한 일을 행하사 그의 오른손과 거룩한 팔로 자기를 위하여 구원을 베푸셨음이로다 (시편 98장 1)
C43B59BF-CD7B-4A7B-A0C8-9004B7381E68.jpeg