Daily bread 642

in #kr2 months ago

Because he loves me," says the LORD, "I will rescue him; I will protect him, for he acknowledges my name. He will call upon me, and I will answer him; I will be with him in trouble, I will deliver him and honor him. (Psalms 91:14-15) พระเจ้าตรัสว่า “เพราะเขารักเรา เราจะช่วยเขาให้พ้นภัย เราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้ เพราะเขารู้จักนามของเรา เขาจะร้องทูลเรา แล้วเราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก เราจะช่วยกู้เขาและให้เกียรติเขา (‭‭สดุดี‬ ‭91:14-15‬) Bởi vì người tríu-mến ta, nên ta sẽ giải-cứu người; Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu-cầu ta, ta sẽ đáp lời người; Trong sự gian-truân, ta sẽ ở cùng người; Giải-cứu người, và tôn vinh người. ‭‭(Thi-thiên‬ ‭91:14-15‬) 하나님이 이르시되 그가 나를 사랑한즉 내가 그를 건지리라 그가 내 이름을 안즉 내가 그를 높이리라 그가 내게 간구하리니 내가 그에게 응답하리라 그들이 환난 당할 때에 내가 그와 함께 하여 그를 건지고 영화롭게 하리라 (시편 91장 14-15)

CE6ACF96-BD77-40F7-9325-2EE6B6A84C8C.jpeg