Daily bread 637

in #kr2 months ago

O LORD Almighty, blessed is the man who trusts in you. (Psalms 84:12) ข้าแต่พระยาห์เวห์จอมทัพ คนที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุข(‭‭สดุดี‬ ‭84:12‬) Hỡi Đức Giê-hô-va vạn-quân, Phước cho người nào nhờ-cậy nơi Ngài! ‭‭(Thi-thiên‬ ‭84:12‬‭) 만군의 여호와여 주께 의지하는 자는 복이 있나이다 (시편 84장 12)

5811602E-4F0F-4FD8-B42C-83471AF5BFCE.jpeg