သမုဒၵရာအတြင္း လြင့္ေမ်ာေနေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ေတာ့မည္

in knowledge •  10 months ago

jumeirah_palm_dubai.jpg
အနာဂတ္၌ လူသားမ်ားေနထိုင္ရန္ သမုဒၵရာထဲတြင္ လြင့္ေမ်ာေနေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ စိတ္ကူးသစ္တစ္ရပ္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ႐ွိမိဇု နည္းပညာစက္ရံုမွ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္..အဆိုပါၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို သစ္ေတာမ်ား ပါဝင္သည့္ ကြၽန္းေမ်ာမ်ားအျဖစ္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတြင္ မိုးျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားပါဝင္မည္ဟုဆိုသည္...ယာင္းမွာ ကာဗြန္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးမည့္ Green Float အယူအဆျဖစ္သည္ဟုသိရတယ္...ကြၽန္းေမ်ာမ်ားတြင္ ၁ ကီလိုမီတာစီ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အခန္းမ်ားစြာပါဝင္ၿပီး လူေပါင္း ၁၀၀၀၀မွ ၅၀၀၀၀ေသာင္းအၾကား ေနထိုင္ႏိုင္မည္ဟုဆိုသည္...အခန္းတစ္ခုစီသည္ သမုဒၵရာထဲ လြတ္လပ္စြာ လြင့္ေမ်ာေနႏိုင္သကဲ့သို႔ အခန္းမ်ားကို စုစည္း၍ ပို၍ ပို၍ ႀကီးမားေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအျဖစ္လည္း ဖြဲ႔စည္းႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္...ကြၽန္းေမ်ာမ်ားေပၚတြင္ မိုးျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားကို အလြန္ေပါ့ပါးေသာ မဂၢနီဆီယမ္ သတၱဳစပ္မ်ားျဖင့္ ဆည္ေဆာက္မည္ဟုဆိုသည္...အဆိုပါစိတ္ကူးသစ္ေၾကာင့္ ကာဗြန္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈကို ၄၀ ရာခိုင္ႏူန္း ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္လိမ့္သည္ဟုဆိုသည္...
bbf61697413a9d8f27e0a8860c46.jpeg.size.xxlarge.letterbox.jpeg
download (2).jpeg
Photo-Google

SMT 71

@htetlinnaung

Upvote & Follow

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 8.33% upvote from @dailyupvotes courtesy of @htetlinnaung!

ေကာင္းပါတယ္ ဗဟုသုတရပါတယ္
smt63

·

You got a 2.06% upvote from @getboost courtesy of @htetlinnaung!

This post has received gratitude of 1.75% from @appreciator courtesy of @htetlinnaung!

You got a 4.60% upvote from @luckyvotes courtesy of @htetlinnaung!

You got a 3.42% upvote from @whalebuilder courtesy of @htetlinnaung. Join @whalebuilder family at our Discord Channel. Don't let your precious stake(SP) go stale...Make it do more so you have to do less. Deligate it to @whalebuilder by clicking on one of the ready to delegate links: 50SP | 100SP | 250SP | 500SP | 1000SP | 5000SP | custom amount.

You got a 3.28% upvote from @nado.bot courtesy of @htetlinnaung!

Send at least 0.1 SBD to participate in bid and get upvote of 0%-100% with full voting power.

SMT 62
This post has received upvote from @mooen.