ေ႐ွးေဟာင္းပိရမစ္ 35ခုကို ဆူဒန္၌ ေတြ႔႐ွိ

in knowledge •  last year

images (7).jpeg
ဂူသခ်ဳၤိင္းမ်ားပါဝင္ေသာ ေ႐ွးေဟာင္းပိရမစ္ ၃၅ ခုကို ဆူဒန္ႏိုင္ငံ ဆီဒီ အင္ဂါေဒသ တြင္႐ွာေဖြ ေတြ႔႐ွိခဲ့သည္ဟုသိရသည္...အဆိုပါပိရမစ္မ်ား၏သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ေက်ာ္ၾကာၿပီ ျဖစ္သည္...ဆူဒန္ဘုရင္ ကတ္႐ွိလက္ထက္ကတည္းက တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ အဆိုပါပိရမစ္မ်ား ၏ဗိသုကာပညာမွာ လြန္စြာ အဆင့္ျမင့္သည္...ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသီ ဗင္းဆင့္၏ အဆိုမ်ားအရ အဆိုပါ ပိရမစ္မ်ားသည္ လြန္စြာခိုင္ခံၿပီး ေနာက္ထပ္ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ တည္တံ့ေနဦးမည္ဟု သိရသည္...မၾကာေသးမီက တူးေဖာ္ေတြ႔႐ွိခဲ့သည့္ ပိရမစ္မ်ားထဲမွ အႀကီးဆံုးပိရမစ္ႀကီး၏ အုတ္ျမစ္သည္ 22ေပ (7မီတာ)မ်ွ က်ယ္ျပန္႔သည္...အဆိုပါ ပိရမစ္ႀကီးေတြ ျမဳပ္ႏွံထားသည့္ ကေလး၏ ႐ုပ္အေလာင္းမွာ လက္မ ၃၀ (၇၅၀မီလီမီတာ)မ်ွ႐ွိသည္...
images (8).jpeg
images (9).jpeg
@esteem
Follow & Upvote

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!