You are viewing a single comment's thread from:

RE: Cyborg monument

in #kiev5 years ago

Вітаємо.

Запрошуємо долучитись до групи у телеграмі, створеної для популяризації Steemit в Україні та серед українців за її межами, а також для підтримки учасників спільноти:
https://t.me/steemit_ua

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.030
BTC 68085.88
ETH 3553.62
USDT 1.00
SBD 3.17