Walong umaakyat ang patay pagkatapos ng snowstorm sa Nepal, sabi ng pulisya

in #joseph4 years ago


Ang grupo - limang South Korean climbers at apat na Gabay sa Nepal - ay naroon upang umakyat sa bundok ng Himalayan. Napansin silang nawawalang Biyernes kapag hindi sila makontak sa mga opisyal, sinabi ng pulisya.

Isang rescue crew sakay ng isang helicopter at pagkatapos ay nakakita ng walong katawan habang pinalibot ang lugar mula sa itaas, sinabi ng pulisya.

Ang mga lokal na tagabaryo ay nakakuha ng hindi bababa sa anim sa mga katawan, sinabi ng pulisya.

Ang walong ay namatay sa snowstorm, sinabi ng pulisya. Ang karagdagang mga detalye tungkol sa kung paano sila namatay o ang kanilang pag-unlad sa pag-akyat ay hindi kaagad magagamit.

.

thanks for reading

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19476.81
ETH 1062.23
USDT 1.00
SBD 2.80