ан сайын, апасы Шейла дайыма кукилер, таттуу, шоколаддын

in #jkb5 years ago

Айылда бир ишенчээк кыз жашачу, Шила аты. Ал токой четинде ойноп жакты. Анын энеси ар дайым эмес, өтө алыс токойго аны эскерткен. Айылдыктар ишенип, токойго качып кирип, өтө алыс адамдар, эч качан кайрылып. токой ичиндеги коюу туман каптаган эле. жоголгон болсо, эч ким өз жолу үйүнө таба аласыз. Шила ар дайым Анын энесинин кат эсимде. Бирок ошол эле учурда тумандуу аймакты көрүүгө ынтызар болчу.

Мен ойной барган сайын, апасы Шейла дайыма кукилер, таттуу, шоколаддын, баштыктагы, жана мөмө ширесинин бетинде бир шише менен берген. Шила көбүнчө токойго туман чек арасына келет. Ал дарактын түбүндө отуруп, анын түшкү ээ. Шила тумандуу аймакка чыгып каалаган. Бирок ал коркуп кеткен эле.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 28460.11
ETH 1820.69
USDT 1.00
SBD 2.76