Daily bread 548

in jesus •  last month 

All these blessings will come upon you and accompany you if you obey the LORD your God: You will be blessed in the city and blessed in the country. (Deuteronomy 28:2-3) พระพรเหล่านี้ทั้งสิ้นจะลงมาเหนือท่านและตามทันท่าน ถ้าท่านฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ท่านจะรับพระพรในเมือง ท่านจะรับพระพรในทุ่งนา ‭‭(เฉลยธรรมบัญญัติ‬ ‭28:2-3‬) Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước-lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi: Ngươi sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng ruộng. ‭‭(Phục-truyền Luật-lệ Ký‬ ‭28:2-3‬) 네가 네 하나님 여호와의 말씀을 청종하면 이 모든 복이 네게 임하며 네게 이르리니 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받을 것이며 (신명기 28장 2-3)ABE513F7-576D-4119-8DA5-89F3D9BDF3B2.jpeg9F16394A-27AE-4853-B966-6AC6A18F63DB.jpeg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!