موفق ترین مدیر هج فاند آمریکا چطور سرمایه گذاری می کنه؟steemCreated with Sketch.

in #investment2 years ago

This is a Persian video about Jim Simons, the greatest Hedge Fund Manager in USA right now. for English article about him, read this article

جیم سایمنز، ریاضیدان آمریکایی، موفق ترین مدیر هجفاند آمریکا در حال حاضره و شرکت رنسانس تکنالجیز ایشون حدود 75 میلیارد دلار پول رو در حال حاضر داره مدیریت می کنه.
در این ویدیو یه نگاهی می کنم به سهم هایی که در سال 2020 آقای سایمنز خریده و بر اساس تئوری های اقتصادی/ریاضی ای که خودش مبدعشون هست و تدریسشون هم می کنه (جوایزی هم برده بابت این تئوری ها) انتخاب و خریداری شده اند. این مدل ها بر اساس یافتن الگوهای تکرار شونده و غیرتصادفی در نمودار شاخص قیمت هستند و همچنین بر اساس محصولاتی که تقاضای فزاینده و در برابرش امکان عرضه محدودی دارند.

در طول ویدیو بیشتر توضیح میدم. و در انتها درباره رویکرد این شرکت به حوزه کریپتو عرض می کنم و آخر ویدیو هم سعی می کنم خودم رو بذارم جای آقای سایمنز و مدیران شرکتش و رمزارزها رو با دیدگاهی که از رفتار گذشته ایشون دیدیم، ارزیابی و برای خرید انتخاب کنم.

مثل همیشه، از همراهیتون سپاسگزارم و خیلی امیدوارم در کامنت ها بتونم از دانش شما استفاده کنم.

در طول ویدیوم اشاره به دو ویدیوی قبلی خودم می کنم که اینجا می ذارمشون:


الگوی تکراری کف سازی بیت کوین


چگونه سرمایه گذاری کنیم؟

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 67475.08
ETH 3475.54
USDT 1.00
SBD 2.65