aasonepyuraan

in #introduction2 years ago

t u taee i pyaဿnar aapaw yuu nineparsai aamyarraapyarr aamyinmyarr shinayparsai . aamyat wainngway aanote konekyahcarate nyemyaha pyee kataeek pahtam u sone, t u taeeko output eata saint lotesaunghkyetmyarrkoaahpyit variable twayko wainngway nhaint konekyahcarateeat graphicallyeach kyaanhcai hkyinn nhang hkyarrnarrhkyet kaungg lartarparsaw output ko aasaint ko twaepar ( shoetmahote i taanhpoemyarr ko tait hcarr pwal aahcarr tait g raut twaynae lotesaung ninepartaalninepartaal ) . tikyatae aalotelotetae ponehcanmyarrko output ko eat hcaeekamhkyetmyarr wainngway nhaint konekyahcarate myarraatwat luusimyarr kyasai sopar k hcakk ant, t u taeek output aasaint aahti ro say layyhcarrmhu nhaint aatuu aamyat aahcwann toemyahang hphoet kell kul ko sone ninesai . output ko eat hcaeekamhkyetmyarr mahpyithcalout wainngway nae mahpyithcalout konekyahcarate lotesaunghkyetmyarrko t u taee nyemyahahkyinn taithku shoetmahote g raut taithkuhkuko sonepyee aellde tuunye ninepartaal titerite m r shinine shin tatiyakataeek optimization myarraatwat pahtam u sone mein hkw aay n aay, mahpyithcalout wainngway nae mahpyithcalout konekyahcarate nhaine yhain htarrsai .

hcatutht mahotebhell tait u hkyinn hceaalarraalar output ko aasaint ko htotelote konekyahcarate payyhkyinn tait u function ko htaat, kumpanetaithkuk input ko pamarn myarrhcwar m so paungghcaut aasonepyuhkyinn mhamaimyaha output koraladmyarrko functionshowing htotelotemhu nhaint aatuu a see aasee input komaso ngwaypamarn layylaee eat konekyahcaratepayyhkyinn input ko konekyahcarate lotesaunghkyetmyarrko shi hcay hkyinn nghaar . i kihchcatwin hkunhaitt input ko konekyahcarate lotesaunghkyetmyarrko nhainthtotelotemhu function ko mha bharsarraut, input ko aasonepyumhu aasaint saint ro say layyhcarrmhu nhaint aatuu aamyat aahcwann toemyahang hphoet kell kul ko sone ninesai . tait u hkyinn hcerae input myarraatwat pahtam u sone meinaahkyayaanay input ko eat mahpyithcalout konekyahcaratehphoet input ko (aasonepyusaw input ko pamarnataithku increment kyount hpyitratae htotekone raungghkyahkyinn mha wainngwayhphoet increment) eat mahpyithcalout wainngway htotekone nhaine yhain htarrsai .

yainneat aaraunggrasone aabhoe nhangtaitpyainenaat output ko ၎inneat aasang ko rwaykout saw laatwarrkyeeaote, a bhhoet, wainngway function ko shoet yuu sawlaee၎inneat output ko myarraatwat ဿone aapyaineaasine hcyaayykwat aatwat a hkongya a mar a bhhoet, wainngway function ko roeroe, hto aarayaatwat htotelote raungghkya hcyaayykwat pouthcyaayy aas tuunye par lainmaal output ko myint marr aasaint saint raungghkyanineraan aatwat tait ni m saw hcyaayynhuann loaaut sotae aahkyetko aakaung . taithku k aalarrtuu aain garraut input ko hcyaayykwat myarraatwat rashihtarrsuu: tait ဿone yhainpyaine input ko jhayykwathtellmhar input ko eat kumpanerae konekyahcarate ko roe shinn hcwar htotelotemhu kyaain hcyaayykwat- hcatepinehpyatyuunait input ko konekyahcarate aatwat aasonepyuraan waalyuu pamarn hpyitparsai, taityuunaittait monopsonist rae input ko hcyaayynhuann pomo myint marr myarraatwat pomo myint marr hpyitparsaisawlaee waalyuusaeet input ko eat pamarn .

Sort:  

@minmin009, I gave you an upvote on your first post! Please give me a follow and I will give you a follow in return!

Please also take a moment to read this post regarding bad behavior on Steemit.