Introducing Myself

in #introducingmyself4 years ago

Bacelor BE ~~~~

Тази цена е подписана
Родителите ми
Фокусирайте се върху богатството
Тя ще се грижи за нея

Това е гаранция
МИНАЛОТО
Преди пет години
неактивен
Хората са критични

Това е гаранция
Може би е образован
Dream Dream отново
Предоставят се родители

Сега това е гаранция
Линията плаща
Архитектът е малък сън
Думите бяха разочаровани
Запознайте се във въздуха

Ще има сертификат за собственост
В училище
Изпратете пари
Мога често да говоря
Дрънкайте веднъж
Мисля

С това уверение
практичен
Този месец
Много пъти веднъж годишно говори много пъти
Харесва ми

Тези слабости
Мерна единица
Това е болка
Родителите ми и самотни
Моето време
не
Това е гаранция, която искате да използвате

Няма създадени студенти
Чувам често
Това са хиляди коли под наем
Сега успяхме да намерим собствения си шум повече от месец.

Преди да стигнем
Бих искал да попитам моя работодател
Защо са арестувани, колко пари имат, имат опит

Кредит ~ ~ Mg Storm ~
images-225.jpg

Sort:  

Dear friend, you do not appear to be following @wafrica. Follow @wafrica to get a valuable upvote on your quality post!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ney from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

@dia3, I gave you an upvote on your first post! Please give me a follow and I will give you a follow in return!

Please also take a moment to read this post regarding bad behavior on Steemit.

Dear friend, you do not appear to be following @artzone. Follow @artzone and get added to our voting list for valuable up-votes!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20171.61
ETH 1355.14
USDT 1.00
SBD 2.49